Producenci

Top sellers

Promocje

Aktualnie brak promocji.

New products

Manufacturers

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem amdecor.pl  jest
  LP Alicja Linek
  82-200 Nowa Wieś Malborska,
  ul. Działdowska 6
  NIP 5922075983
  REGON 380165666

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego amdecor.pl jest sprzedaż detaliczna dekoracji i wyposażenia wnętrz domu, mieszkania oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego amdecor.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego amdecor.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem  http://amdecor.pl
 3. SPRZEDAWCA – Alicja Linek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

  LP Alicja Linek
  82-200 Nowa Wieś Malborska,
  ul. Działdowska 6
  NIP 5922075983
  REGON 380165666, wpisany do CEIDG

 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego amdecor.pl
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego amdecor.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym amdecor.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

10.  TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

11.  KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego amdecor.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym amdecor.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:a.  Imię i nazwisko,b.  E-mail,c. Hasło,

  d. Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, poczta, kraj),

  e. Numer telefonu

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać datę urodzenia, nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym  Sklepu.

IV Zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu amdecor.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie amdecor.pl. Klient może również złożyć zamówienie poprzez stronę internetową bez rejestrowania. W przypadku zamówień poprzez stronę internetową bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, generowana jest automatycznie wiadomość e-mail, która jest przesyłana na wskazany przez klienta adres e-mail. Przesłana wiadomość zawiera informacje w zakresie wybranych przez klienta towarów, metod płatności i sposobów dostawy oraz podanego adresu i ma na celu ułatwienie klientowi weryfikacje czy złożone zamówienie jest poprawne. Po otrzymaniu informacji o złożonym zamówieniu, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 9 powyżej, będące jednocześnie momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem, jest wysyłane zazwyczaj w przeciągu  od 1 do 3 dni roboczych.
 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V Sposób płatności

  1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
  2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
  3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   1. przedpłata na konto bankowe,
   2. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera,
   3. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: LP Alicja Linek
    82-200 Nowa Wieś Malborska,
    ul. Działdowska 6
    NIP 5922075983
    REGON 380165666, wpisany do CEIDG

Nr konta 26 1020 1778 0000 2402 0142 8523

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS.
 3. Koszty dostawy towaru wynoszą:
  1. Przy wcześniejszej płatności przelewem – od 17,00 zł
  2. Przy płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem) – od 22,00 zł.
  3. Towar przekazywany jest kurierowi do wysyłki w ciągu do 10 dni od momentu złożenia zamówienia.
  4. Z uwagi iż niektóre produkty sa wykonywane po złożeniu zamówienia termin realizaci może ulec zmianie.
  5. Kurier dostarcza przesyłkę w godzinach 8-17.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  8. Nabywca w miarę możliwości powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

VII Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

VIII Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

IX Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

  Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres info@amdecor.pl bądź też listownie na adres:

LP Alicja Linek
82-200 Nowa Wieś Malborska,
ul. Działdowska 6

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 2. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  5. dostarczania prasy;
  6. usług w zakresie gier hazardowych.
 4. Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

IX Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@amdecor.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

LP Alicja Linek
82-200 Nowa Wieś Malborska,
ul. Działdowska 6

X Polityka cookies

 1. Sklep internetowy amdecor.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy amdecor.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. stałe,
  2. analityczne,
  3. zewnętrzne.

XI Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: + 48 538 703 997
  2. e-mail: info@amdecor.pl
  3. pisemnie na adres: LP Alicja Linek 82-200 Nowa Wieś Malborska, ul. Działdowska 6
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego amdecor.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

XI Newsletter

1. Klient ma możliwość otrzymywania Newslettera drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na jego otrzymywanie od sklepu http://amdecor.pl, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do promocji produktów Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w wybranym momencie. Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy kliknąć na link usuwający e-mail z bazy danych umieszczony w treści maila newslettera.


QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów
Porównaj 0